LICENTIE OVEREENKOMST AGILITY PRO

 

Gebruiker en LHB systems bv (hierna te noemen LHB)

komen het navolgende overeen:

 

 


GEBRUIKSRECHT

Artikel 1

1.1 LHB verleent aan gebruiker het niet exclusieve recht om ťťn exemplaar van de pro≠grammatuur op ťťn systeem te instal≠leren en te gebruiken.

Het gebruiksrecht strekt zich uit tot de bij de programmatuur behorende documentatie. Gebruiker is over het gebruiksrecht een jaarlijkse vergoeding verschuldigd als vermeld in de actuele prijslijst.

 

1.2 Het gebruiksrecht gaat in nadat de betreffende program≠matuur door gebruiker betaald is en LHB een door gebruiker ondertekende licentie-registratie heeft ontvangen.

 

REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKS≠RECHT

Artikel 2

2.1 Het gebruiksrecht omvat ook standaardaanpassingen aan en nieuwe versies van de programmatuur die ingevolge deze overeenkomst aan gebruiker geleverd worden.

 

 

OVERDRAAGBAARHEID

Artikel 3

3.1 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van LHB niet overdraagbaar. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel ten behoeve van of door derden te doen gebruiken.

 

WIJZE VAN GEBRUIK

Artikel 4

4.1 Gebruiker is gehouden de programmatuur op correcte wijze en met inachtneming van artikel 6 van de Algemene Voor≠waarden te gebruiken. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 van deze overeenkomst is het gebruiker, voor zover de wet zulks toelaat, niet toegestaan enige door LHB ter beschikking gestelde programmatuur of enig gedeelten daarvan, daaronder begrepen documentatie - op welke wijze dan ook vastgelegd - te kopiŽren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren, te decompileren, zonder uitdrukkelij≠ke voorafgaande toestemming van LHB.

 

4.2 Tenzij LHB afwijkende bepalingen stelt, is het de gebrui≠ker toegestaan voor beveiligingsdoeleinden twee kopieŽn te maken van de programmatuur. Deze kopieŽn zullen door gebrui≠ker niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend te vervanging van het even≠tueel onbruikbaar geworden originele materiaal.

 

4.3 Gebruiker is verplicht een backupkopie te maken van de databestanden in alle gevallen waarin de programmatuur dit aanduidt en in alle gevallen waarin de gebruiker redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de programmatuur nood≠zakelijk kan zijn. Bij gebreke hiervan is LHB nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor gevolg≠schade of winstverlies voor de gebruiker, waaronder begrepen schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 5

5.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie wat betreft de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan LHB of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

 

5.2 Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigen≠domsrecht van LHB te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

 

5.3 Het is LHB toegestaan om technische maat≠regelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de programma≠tuur of materialen.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Artikel 6

6.1 Alle aan gebruiker geleverde zaken, zoals diskettes, CD=sen handboeken, blijven eigendom van LHB totdat alle bedragen die gebruiker verschuldigd is op grond van deze overeenkomst, c.q. de Algemene Voorwaarden volledig zijn voldaan.

 

6.2 Rechten worden gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat gebruiker de over≠eengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

 

GARANTIE

Artikel 7

7.1 LHB garandeert gedurende drie maanden na ontvangst van de licentie-registratie de werking van de door haar geleverde programmatuur volgens de door haar schriftelijk gegeven specifi≠caties.

 

7.2 LHB kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten of andere LHB niet toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan LHB zonder haar voorafgaande schriftelijke toestem≠ming is gewijzigd.

 

7.3 De garantie van eerder bestelde en geleverde programma≠tuur binnen een licentie wordt niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de garantie inmid≠dels is verstreken, vangt de garantie niet weer aan.

 

7.4 Garantie omvat ook het bieden van telefonische hulp bij fouten in de programmatuur. Gedurende de drie maanden nadat de oorspronkelijke licentie is uitgeleverd bestaat de garantie tevens uit het recht op basissupport.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8

8.1 LHB aanvaardt slechts verplichtingen tot scha≠devergoe≠ding van welke aard dan ook voor zover deze blijken uit haar Algemene voorwaarden.